0342 | วิธีการ Export Putty Sessions

วิธีการ Export เพื่อ Backup sessions ของ putty เก็บเอาไว้

เปิด Powershell แล้วพิมพ์คำสั่งตามด้านล่าง โดยจะบันทึกเป็นไฟล์ putty-sessions.reg เอาไว้ที่ Desktop

reg export HKCU\Software\SimonTatham ([Environment]::GetFolderPath("Desktop") + "\putty-sessions.reg")

เป็นอันเสร็จ เมื่อต้องการ import sessions กลับคืน ก็แค่ดับเบิลคลิกไฟล์ที่ Export ออกมาครับ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *