0300 | ลั้นลา ภูเขาหญ้า Glass Hill ระนอง

ขับรถไป 300 กว่ากิโล (กลับอีก 300 กว่า)  เพื่อไปภูเขาหญ้ากับน้อง บอกเลยว่าชอบมาก [Show as slideshow]