Tag Archives: อินเตอร์เน็ต

0111 | ICT จะติดตั้ง Sniffer ไว้ที่ Gateway <ปานยาอ่อน>

ไอซีทีจับมือ5 หน่วยงานวางแนวกำกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาผ่านอินเทอร์เน็ต

นายสือ ล้ออุทัย ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดเผยว่า ปัจจุบันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีปริมาณเพิ่ม มากขึ้น? คณะรัฐมนตรี (ครม.) จึงได้เห็นชอบให้กำหนดยุทธศาสตร์ทรัพย์สินทางปัญญา และแผนเร่งรัดการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาตามที่กรม ทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์เสนอ โดยมอบหมายให้กระทรวงไอซีทีรับผิดชอบในการเร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหาการ ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และรายงานความคืบหน้าให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาทราบ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลและเฝ้าระวัง
การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตขึ้น โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กระทรวงไอซีที กรมทรัพย์สิน ทางปัญญา
กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย ร่วมเป็นคณะทำงาน และมีนายอาจิน จิรชีพพัฒนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธาน

?คณะทำงานกำกับดูแลฯ ชุดนี้จะประสานการดำเนินงานเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนเครือข่าย อินเทอร์เน็ต ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ พร้อมทั้งศึกษา รวบรวมข้อมูล ติดตามและเฝ้าระวังการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็น ประจำทุกเดือน เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคต่างๆ ให้ปลัดกระทรวงไอซีที และคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติทราบเป็นประจำ??? นายสือกล่าว

สำหรับผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของคณะทำงานกำกับดูแลฯ นั้น ได้แก่ การวางแนวทางและกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ในเรื่องการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การประสานขอความร่วมมือจากภาคเอกชนในการแก้ไข
ปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

นอกจากนั้นคณะทำงานกำกับดูแลฯ ยังได้มีมติเสนอให้คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเพิ่มหลักเกณฑ์ในการออกใบอนุญาตให้กับผู้ประกอบการต้องติดตั้งอุปกรณ์ดักจับข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือ Sniffer ไว้ที่เกตเวย์ด้วย ซึ่ง Sniffer คือ โปรแกรมที่ใช้ดักอ่านข้อมูลที่วิ่งไป-มาบนระบบเน็ตเวิร์ค หรือ Traffic โดย Sniffer นี้จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อกับ เครือข่ายคอมพิวเตอร์และคอยดักฟังข้อมูลในเครือข่าย เพื่อนำมาวิเคราะห์หรือกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งในการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวในทางกฎหมายต้องดูเจตนาของการกระทำเป็นหลัก หากเป็นการกระทำโดยมิชอบนั้นถือเป็นความผิดตามมาตรา 8 แห่ง พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

อย่างไรก็ตาม เกี่ยวกับข้อเสนอดังกล่าว ทางคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติได้แจ้งว่าจะเสนอเข้าสู่
การพิจารณาของคณะกรรมการฯ ก่อน ซึ่งต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการโครงการความร่วมมือจัดตั้ง
ศูนย์รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติในการพิจารณาว่าจะมีการดำเนินการอย่างไรต่อไป

ความเห็นส่วนตัว ผมคิดว่า เป็นโครงการที่ปัญญาอ่อน จริงๆ การทำ sniffer ก็คือการดักข้อมูลที่เป็นความลับของเราดีๆ นี่เอง เอาเงินของประชาชนมาผลานเล่นเปล่าๆ? แทนที่จะแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ แต่มาใช้วิธีดักข้อมูลประชาชนซะงั้น อยากรู้จริงๆ แม่งใครมันเป็นคนคิด อยากจะเอากระเช้าใส่หญ้า ไปให้จริงๆ

ต่อไป ข้อมูลของใครโดน Hack ขึ้นมา ก็ให้สงสัย mICT ไว้ก่อนเลย ว่าแม่งคนที่ดูแลตรงนี้ เอาข้อมูลของเรามาขาย หรือมา hack ซะเอง หรือถ้าไม่ได้ทำเอง พวงเหล่าบรรดา hacker คงยิ้ม ต่อไปกรูอยากได้ข้อมูลอะไร ไม่ต้องไปเจาะที่ไหนไกล? ไปที่่เดียวได้ข้อมูลทุกคน ที่เล่น internet ทั้งประเทศ อิอิ? พูดแล้วปรี๊ด เซงประเทศไทยจริงๆ

ที่มา : thannews.th.com

0046 | ฝึกงาน ได้อะไรกลับมาบ้าง

ไม่ได้อัพเดดบล็อกตั้งหลายวัน เพราะติดฝึกงาน ตื่นเช้าทุกวัน ตอนกลางคืนกลับจากฝึกงาน ก็เหนือย อยากจะนอน วันนี้พี่ๆ เค้ายังไม่ได้ให้งานอะไรทำ เลยแอบมาเขียนบล็อกเล็กน้อย

ตอนนี้ฝึกงานอยู่ที่ Cat (ชั้น10) วันๆก็ได้อะไรกลับไปเยอะมาก วันละ 4 GB เป็นอย่างน้อย? แต่นั้นก็ตอนที่ต่อด้วย wifi ในที่ำทำงาน? แต่เมื่อวาน พี่เค้าเอา swich ของ 3com มาให้ 1 ตัว แล้วให้เข้าสายเอง? วันนี้เลยรีบมาแต่เช้า เพื่อมาทดสอบความเร็วสักหน่อย ผลก็ตามรูปด้านล่างนี่แหละครับ

cat

431107833

ความเร็วก็อย่างที่เห็นนี่แหละครับ ไม่มาก ไม่มาย ก็พอเปิดเว็บได้ อิอิ? สงสัยงานคอมมาค นี้คงต้องไปซื้อ HDD เพิ่มอีกสักตัวแล้ว