0317 | ลองใช้งาน LINE Notify ด้วย PHP

หลังจากบทความที่แล้ว เริ่มต้นกับการใช้งาน Line Notify คราวนี้เราลองมาใช้งาน Line Notify ด้วย PHP กันบ้างครับ โดยสามารถนำ Code ด้านล่างนี้ไปประยุกค์ใช้งานได้ครับ

[php]
<?php
function send_line_notify($message, $token)
{
$ch = curl_init();
curl_setopt( $ch, CURLOPT_URL, "https://notify-api.line.me/api/notify");
curl_setopt( $ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, 0);
curl_setopt( $ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
curl_setopt( $ch, CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt( $ch, CURLOPT_POSTFIELDS, "message=$message");
curl_setopt( $ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1);
$headers = array( "Content-type: application/x-www-form-urlencoded", "Authorization: Bearer $token", );
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers);
curl_setopt( $ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
$result = curl_exec( $ch );
curl_close( $ch );

return $result;
}

$message = ‘ข้อความ’;
$token = ‘ใส่ token ของคุณ’;

echo send_line_notify($message, $token);

?>
[/php]

หากไม่มีอะไรผิดพลาด จะได้การตอบกลับมาจากทาง Line เป็น
[code]
{"status":200,"message":"ok"}
[/code]

หน้าตาของข้อความที่ส่งมา

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *