0274 | การย้ายอีเมล์ด้วย IMAP Copy

วันนี้จะมาแนะนำวิธีการย้ายอีเมล์ จากอีกที่หนึ่ง ไปยังอีกที่หนึ่ง โดยไม่จำเป็นต้องใช้ Control panel เดียวกันครับ เริ่มกันเลยดีกว่า

1. ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ http://home.arcor.de/armin.diehl/imapcopy/imapcopy.html ให้โหลดไฟล์โปรแกรมมา กรณีนี้ผมใช้ windows ก็ให้โหลดไฟล์ IMAPCopy-Win32 มาครับ

2. แยกไฟล์ออกมา และให้แก้ไขไฟล์ config ชื่อ ImapCopy.cfg โดยการเปิดด้วย notepad ครับ และแก้ไขค่าต่อไปนี้

SourceServer localhost
.
.
DestServer localhost

โดยให้เปลี่ยนจาก localhost เป็น ip ของ server ครับ โดยที่ SourceServer คือต้นทาง และ DestServer server ปลายทาง (ที่ต้องการย้ายมาใส่ไว้)

อีกส่วนจะอยู่บรรทัดสุดท้ายครับ

Copy  "foo"     "foosrcpw"    "foo"      "foodestpw"
Copy  "bar"     "barsrcpw"    "bar"      "test"

โดยให้แก้ไขเป็นดังนี้

Copy  "username ที่เก่า"     "password ที่เก่า"    "username ที่ใหม่"      "password ที่ใหม่"

แล้วทำการบีนทึก หากมีบัญชีอีเมล์ที่มากกว่า 1 ที่ต้องการย้าย ให้ใส่ข้อความด้งกล่าวในบรรทัดถัดไป และแก้ไข username/password

3.ให้ดับเบิลคลิกไฟล์ imapcopy.exe เพื่อเริ่มต้นทำการคัดลอกอีเมล์จากที่เก่ามายังที่ server ใหม่ครับ เมื่อทำการคัดลอกเรียบร้อยแล้ว โปรแกรมจะปิดตัวเอง

ย้ายอีเมล์

โดยระหว่างที่ย้าย โปรแกรมจะบอกสถาณะให้ทราบว่าทำงานถึงอีเมล์บัญชีไหนแล้ว และย้ายไปกี่อีเมล์ มี error หรือไม่

Share

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.