0201| WordPress 3.2 ออกแล้ว

WordPress 3.2 ที่หลายคนรอให้ออกตัวเต็ม ในที่สุดก็ออกมาแล้ว การเปลี่ยนแปลงก็มีพอสมควร คือ

  • ปรับปรุงหน้าตาของ Dashboard ใหม่

  • ธีมใหม่คือ Twenty Eleven

  • หน้าเขียนบล็อกแบบเต็มจอ ไม่มีปุ่มอื่นให้รกสายตา

  • ปรับปรุงให้โหลดได้เร็วขึ้น (แต่อันนี้ผมรู้สึก ก็เหมือนๆเดิม)
  • ไม่รอบรับ IE6 โดยจะมีข้อความเตือนขึ้นมา (เขาว่างั้น พอดีผมไม่มี IE6 ให้ทดสอบเลย)
  • ต้องใช้ PHP 5.2.4 และ MySQL 5.0.15 ขึ้นไป

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *