0175 | the international street show in bangkok

เมื่อวานนี้ไปงาน the international street show in bangkok ที่สวนลุม กับฝ้าย แล้วก็เพื่อนฝ้ายอีก 2 คน ไปเจอ room39 มาแสดงในงานด้วย หลังจากที่สวนลุม ก็ไปถ่ายรูปเล่นๆที่ central world ต่อ


4 thoughts on “0175 | the international street show in bangkok

  1. CrEAmy

    กล้องไม่ดี ถ่ายแล้วออกมาอ้วนกว่าความจิง -….-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *